W poniedziałek 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” podpisało 5 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach jednego projektu grantowego pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w Gminach: Sadkowice, Kowiesy, Regnów, Puszcza Mariańska”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 188 951,00 zł.

Zadania w projekcie:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Sadkowicach”
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Jajkowicach”
  • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Budowa kręgielni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”
  • Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Regnów realizuje grant pt. „Modernizacja piłkochwytu bocznego boiska oraz piłkochwytów zabramkowych, wraz z modernizacją trybun na widowni na 50 miejsc”
  • Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych realizuje grant pt. „Rozwój Lokalnego Centrum Informacji jako miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.