Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” to stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach 86 liderów – przedstawicieli lokalnych społeczności z 9 gmin członkowskich. Najważniejszym dokumentem, który określa zasady działania i funkcjonowania LGD „Kraina Rawki” jest Statut.

Walne Zebranie - najwyższa władza Stowarzyszenia. Tworzą je wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Walne Zebranie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących LGD „Kraina Rawki”. Do jego kompetencji należy wybór Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe zasady związane z działaniem Walnego Zebrania członków określone są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Regulaminie obrad Walnego Zebrania.

Zarząd – w skład Zarządu wchodzi 11 osób, wybieranych w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin członkowskich. Zarząd podejmuje decyzje w bieżących sprawach oraz kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi. Szczegółowe zasady związane z działaniem Zarządu określone są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Regulaminie Zarządu.

Rada – w skład Rady wchodzi od 11 do 23 osób, wybieranych w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin członkowskich. Rada Stowarzyszenia pełni funkcję organu decyzyjnego. Do jej kompetencji należy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Grantów Krainy Rawki. Szczegółowe zasady związane z działaniem Rady określone są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Regulaminie Rady.

Komisja Rewizyjna - w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 4 do 9 osób. Jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady związane z działaniem Komisji Rewizyjnej określone są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Zgodnie z § 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki":

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym, jeżeli:
  1. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
  2. akceptuje cele Stowarzyszenia i zasady jego działania,
  3. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  4. złoży deklarację członkowską.
 3. Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, działają poprzez swojego pełnomocnika, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki członka, wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. Nabycie członkostwa następuje na skutek pisemnego zgłoszenia przez osobę prawną. Osoby prawne obowiązane są złożyć do Stowarzyszenia wraz z oświadczeniem woli o przystąpieniu do stowarzyszenia pełnomocnictwo przedstawiciela do reprezentowania osoby prawnej w Stowarzyszeniu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego zgłoszenie stanowi uchwała organu stanowiącego, potwierdzająca wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.