PATOS - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARÓW STOWARZYSZEŃ

Cel  Projektu:

Stworzenie wspólnej oraz uatrakcyjnienie istniejącej sieci szlaków turystycznych na obszarze Lokalnych Grup Działania „Kraina Rawki” i  „Gniazdo”.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”.

Czas realizacji:

listopad 2011 - maj 2015 

Całkowity budżet projektu:

128 500,00 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 28 080,83 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

  • Zaprojektowano, wytyczono i oznaczono szlak rowerowy „Rawska 8” (obszar działania LGD „Kraina Rawki”). Szlak ma długość 147 km i łączy największe atrakcje turystyczne „Krainy Rawki”. Interesujące miejsca, bogate w zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe zostały połączone za pomocą szlaku turystycznego w kształcie cyfry „8”. Trasa wiedzie przez liczne wsie i miasteczka, łącząc zabytki architektury sakralnej, pałacowej i dworskiej, unikalne atrakcje przyrodnicze oraz pomniki przyrody nieożywionej.
  • Zaprojektowano, wytyczono i oznaczono „Szlak Grodzisk Piastów Mazowieckich”. Szlak ma długość 64 km. W granicach gmin Skierniewice i Nowy Kawęczyn (obszar LGD - „Gniazdo”) szlak ma długość 46 km, zaś w granicach Gminy Rawa Mazowiecka (obszar LGD „Kraina Rawki”) szlak ma długość 13 km. Szlak łączy dawne grodziska obronne zachowane dość dobrze na tym terenie.
  • Wybudowano obiekty małej architektury służące turystom i lokalnej społeczności. Wykonano 8 miejsc odpoczynku turysty (MOT) i 6 tablic informacyjnych (TI). MOTY służą zjedzeniu posiłku i odpoczynkowi, zapewniają ochronę przed deszczem. TI udostępniają informacje o lokalnych atrakcjach przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i historycznych.
  • Opracowano i wydano publikację, tj. mapy wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych  -  LGD „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”;
  • Stworzono stronę internetową projektu;
  • Zorganizowano konferencję podsumowującą realizację Projektu.

Szlak "Raska Ósemka" [POBIRZ MAPĘ]