Informujemy, iż dnia 26 czerwca 2024 roku (środa) o godz.14.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu (Jeruzal 64, 96-111 Kowiesy) odbędzie się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2023.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.