Wstęp

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Nie jest spełnione kryterium: 1.1.1 Treść nietekstowa: wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada odpowiedniej alternatywnej wersji tekstowej. Opisy będą sukcesywnie uzupełniane.
  2. Nie jest spełnione kryterium: 1.4.3 Kontrast (minimalny): Niektóre elementy strony nie mają wizualnej prezentacji tekstu i obrazów tekstu o współczynniku kontrastu co najmniej 4,5:1. Kontrast elementów strony będzie sukcesywnie poprawiany.
  3. Nie jest spełnione kryterium: 1.4.5 Obrazy tekstu: Niektóre dokumenty nie są dostępne, są obrazami tekstu i nie zawierają warstwy tekstowej. Dokumenty będą sukcesywnie poprawiane.
  4. Nie jest spełnione kryterium: 2.4.4 Cel linku (w kontekście): Nie ma możliwości określenia celu niektórych łącz na stronie na podstawie samego tekstu łącza lub tekstu łącza wraz z jego programowo określonym kontekstem łącza. Łącza będą sukcesywnie poprawiane.
  5. Nie jest spełnione kryterium: 3.3.2 Etykiety lub instrukcje: Nie dla każdego formularza na stronie etykiety lub instrukcje są podawane, gdy treść wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika. Formularze będą sukcesywnie poprawiane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: BURNT STUDIO - Wojciech Szymczak.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Dudek, e-mail: marta.dudek@krainarawki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 814 50 18, +48 695 700 565. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” mieści się na pierwszym piętrze w dwukondygnacyjnym budynku, częściowo przystosowanym do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka. Do biura można dojechać korzystając z własnego środka transportu lub komunikacji PKS.

Przy budynku biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku miejsc przy budynku istnieje możliwość zaparkowania przy drodze.

Brak jest ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących.

Do wejścia do budynku prowadzi chodnik, a następnie jeden stopień. Przy chodniku prowadzącym do wejścia głównego zlokalizowany jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w obustronne poręcze. W budynku nie ma platformy umożliwiającej transport osoby niepełnosprawnej na I piętro, w którym znajduje się biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kwestia załatwienia spraw przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby pracownikom biura. Numery telefonów znajdują się na tablicy informacyjnej przed wejściem.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest w dostosowywana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Osoby niesłyszące mogą kontaktować się z biurem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@krainarawki.eu