Opis Projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu było utworzenie wiosek tematycznych w gminach członkowskich LGD „Kraina Rawki”. Wioski tematyczne są kompleksowymi projektami, mającymi na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Wioski tematyczne to miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców. Tematy przewodnie wiosek tematycznych mogą być różnego rodzaju. Ich podłożem są najczęściej tradycje upraw, hodowli i przetwórstwa oraz rzemiosł i zajęć charakterystycznych dla danej miejscowości, ale także tradycje związane z działalnością artystyczną i sportem. 

Cel Projektu:

Utworzenie jednej wioski tematycznej w każdej z gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki” tj. Białej Rawskiej, Cielądzu, Kowiesach, Rawie Mazowieckiej, Regnowie i Sadkowicach.

Celami pośrednimi były poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznych gmin wiejskich z Krainy Rawki oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gmin wiejskich z Krainy Rawki na temat wiosek tematycznych jako metod rozwoju wsi.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Gmina Rawa Mazowiecka. Funkcję koordynatora pełniła Fundacja Biuro Projektów Lokalnych.

Czas realizacji: 

czerwiec - grudzień 2012

Całkowity budżet projektu: 

116 240,00 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 15 000,00 zł oraz wpłaty beneficjentów w wysokości 1240,00 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  • Utworzono 6 wiosek tematycznych w gminach powiatu rawskiego (Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) i skierniewickiego (Kowiesy).
  • Zrealizowano szereg szkoleń dla mieszkańców terenów wiejskich z zakresu planowania, zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych.
  • Przeprowadzono warsztaty praktyczne, podczas których beneficjenci nauczyli się jak tworzyć produkty i świadczyć usługi oferowane swoim klientom.
  • Zorganizowano wizyty studyjne w istniejących już wioskach tematycznych w Polsce.

Strona projektu: www.wioskitematyczne.org