Dnia 26 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Ochotniczej Straży Pożarna w Jeruzalu odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia i Wójt Gminy Kowiesy Pan Jarosław Pepka, którzy powitali przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia. Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Panią Teresę Słomę.

Na początku Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. Następnie Pani Teresa Słoma przedstawiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań, omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2023 roku.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zebrani członkowie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, Pan Mariusz Cheba - Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za zaufanie oraz członkom Zarządu za owocną współpracę.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” dotyczącą zmiany siedziby stowarzyszenia. Od września 2024 roku biuro LGD "Kraina Rawki" będzie mieścić się w Rawie Mazowieckiej.