Działanie "Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki"

Jest to cykliczne wydarzenie, realizowane przez LGD od 2015 roku. W ramach projektu organizowany jest rajd rowerowy połączony ze spływem kajakowym. Mają one wpływ na aktywizację społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego oraz pokazanie „Krainy Rawki” i rezerwatu przyrody Rzeka Rawka jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Projekt ma na celu podniesienie poziomu jakości życia poprzez szerzenie rekreacji i turystyki kajakowej oraz rowerowej jako form aktywnego wypoczynku, połączonego z bezpośrednim kontaktem z przyrodą, a także wzrost świadomości uczestników odnośnie znaczenia zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych programem NATURA 2000. Jest to jeden z najbardziej wartościowych terenów pod względem przyrodniczym i turystyczno-rekreacyjnym województwa łódzkiego. Ponadto, rzeka Rawka zostając rzeką roku 2014, stała się najciekawszym elementem przyrodniczo-krajobrazowym, promującym nasz obszar w całej Polsce. Rajd rowerowy i spływ kajakowy są okazją do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury i podziwiania piękna przyrody. Rzeka Rawka to ostoja wielkiej różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. Jest rzeką o wybitnych walorach rekreacyjnych i turystycznych. Projekt realizowany jest ze względu na ogromną potrzebę organizowania akcji sprzątania rzeki Rawki, chcąc zadbać o to, aby w tak dobrym i pięknym stanie pozostała przez wiele lat.

„I rajd Rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich – sprzątanie Rawki w Krainie Rawki”

Cel Projektu: Poprawa wizerunku turystycznego powiatów rawskiego i skierniewickiego oraz przyczynienie się do pokazania ternu Puszczy Bolimowskiej, rezerwatu Rzeka Rawka jako atrakcyjnego pod względem turystycznym, przyrodniczym i edukacyjnym, a tym samym wpłynięcie na poprawę konkurencyjności naszego regionu na arenie ogólnopolskiej.

Partnerzy Projektu: LGD „Kraina Rawki”, Oddział PTTK „Szaniec”, Bolimowski Park Krajobrazowy

Czas realizacji: maj-lipiec 2015 roku

Budżet projektu: 10 023,05 zł, w tym koszty w wysokości 3 560,00 zł pokryte zostały
z dotacji Województwa Łódzkiego.

 

II Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki

Cel Projektu: Kontynuacja zadania zrealizowanego po raz pierwszy w 2015 roku, również
z wykorzystaniem środków Zarządu Województwa Łódzkiego. Zadanie polegało na organizacji rajdu rowerowego i spływu kajakowego. W czasie spływu została przeprowadzona akcja sprzątania rezerwatu przyrody Rzeki Rawki. Projekt propagował aktywne formy wypoczynku (jazda rowerem, pływanie kajakiem) oraz promował tereny będących jednymi z najwartościowszych pod względem przyrodniczym i turystyczno-rekreacyjnym województwa łódzkiego.

Partnerzy Projektu: LGD „Kraina Rawki”, Oddział PTTK „Szaniec”, Bolimowski Park Krajobrazowy.

Czas realizacji: czerwiec-lipiec 2016 roku

Budżet projektu: 9 245,00 zł, w tym koszty w wysokości 5 430,00 zł pokryte zostały
z dotacji Województwa Łódzkiego.

 

III Rajd rowerowo-kajakowy „Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki

Cel Projektu: Organizacja rajdu rowerowego i spływu kajakowego połączonych z akcją sprzątania rezerwatu przyrody Rzeka Rawka. Celem było propagowanie aktywnych form wypoczynku, promocja oraz cele związane z popularyzacją walorów krajoznawczych
i turystycznych regionu i szerzenie wiedzy ekologicznej.

Partnerzy Projektu: LGD „Kraina Rawki”, Bolimowski Park Krajobrazowy.

Czas realizacji: czerwiec-lipiec 2017 roku

Budżet projektu: 1 821,20 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki”  koszt realizacji projektu to 400 zł.

 

Akcja oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki

Cel Projektu: Propagowanie aktywnych form wypoczynku połączonych z turystyką i krajoznawstwem, promocja rezerwatu rzeki Rawki oraz poprawa stanu środowiska.

Zrealizowanie projektu wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz podniesienie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Czas realizacji: czerwiec-lipiec 2018 roku

Budżet projektu: 2 277,00 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 777 zł.

 

„Rowerem i kajakiem przez czystą „Krainę Rawki””

Cel projektu: Aktywizacja społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego oraz pokazanie „Krainy Rawki” i rezerwatu przyrody Rzeka jako obszaru atrakcyjnego turystycznie poprzez organizacje rajdu rowerowego szlakiem Rawskiej Ósemki oraz spływu kajakowego rzeką Rawką. Cel ten zakładał zarówno zachęcenie do uprawiania amatorskich sportów (jazda rowerem, kajaki), jak również poznania zasobów kulturowych i przyrodniczych naszego województwa na podstawie  dostępnej bazy turystycznej – produktu turystycznego. Ponadto zorganizowanie podczas spływu kajakowego i rajdu akcji sprzątania wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz w kierunku podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Czas realizacji: maj-sierpień 2019 roku

Budżet projektu: 5642,51 zł, w tym koszty w wysokości 3324,42 zł pokryte zostały z dotacji Województwa Łódzkiego, 1500 zł z dotacji Gminy Rawa Mazowiecka. Wkład własny LGD „Kraina Rawki – 808,09 zł.

 

„Sprzątanie Rawki”

Cel projektu: Propagowanie aktywnych form wypoczynku połączonych z turystyką i krajoznawstwem, promocja rezerwatu rzeki Rawki oraz poprawa stanu środowiska. Zorganizowanie podczas spływu kajakowego akcji sprzątania wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz w kierunku podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Czas realizacji: czerwiec-lipiec 2021 roku

Budżet projektu: 2159,41 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 659,41 zł.