Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący lokalną grupą działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym Grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 • Operacja ma ściśle określony zakres tematyczny i wskaźniki.
 • Maksymalny termin realizacji operacji to 2 lata (od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy na operację do dnia złożenia wniosku o płatność przez LGD do ZWŁ).
 • Maksymalna wartość operacji wynosi 300 000,00 zł.
 • W ramach operacji muszą zostać wykonane minimum dwa zadania.

Zadanie – wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowany przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

 • Zadanie może się składać z jednego lub kilku działań, których wykonanie prowadzi do osiągania wskaźników i celu tego zadania, a przez to również wskaźników i celu operacji.
 • Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 tyś zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
 • Zadanie może być finansowane wyłącznie z kwoty grantu (dofinansowania) i środków własnych Grantobiorcy.
 • Okres realizacji zadań każdorazowo podawany jest w ogłoszeniu o naborze.

Projekty grantowe realizowane przez LGD "Kraina Rawki"

2021 rok

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminie Cielądz i Puszcza Mariańska”

Zadania w projekcie:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabicach grant pt. „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na budynek świetlicy środowiskowej z zapleczem sportowym w miejscowości Grabice gm. Cielądz"
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionie grant pt. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie poprzez założenie centralnego ogrzewania"
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Sanogoszczy grant pt. „Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnych poprzez wymianę pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Sanogoszczy”

2020 rok

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych na terenie działania LGD "Kraina Rawki"”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie grant pt. „Rozwój świetlicy wiejskiej w Łaszczynie poprzez modernizację zewnętrzną budynku OSP"
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku  grant pt. „Remont i wyposażenie strażnicy OSP w Żelechlinku"
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bartnikach grant pt. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP”
 4. Gmina Rawa Mazowiecka grant pt. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno-kulturalnej”
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie grant pt. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy OSP w Regnowie”

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w gminach Sadkowice, Kowiesy, Regnów, Puszcza Mariańska”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Sadkowicach"
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Jajkowicach"
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy grant pt. „Budowa kręgielni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”
 4. Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Regnów grant pt. „Modernizacja piłkochwytu bocznego boiska oraz piłkochwytów zabramkowych, wraz z modernizacją trybun na widowni na 50 miejsc”
 5. Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych grant pt. „Rozwój Lokalnego Centrum Informacji jako miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”

„Budowa infrastruktury turystycznej na obszarze działania LGD "Kraina Rawki”"

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA grant pt. „Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki"
 2. "Zagroda pod Dębami" grant pt. „Budowa infrastruktury turystycznej w Zagrodzie pod Dębami"

„Renowacja i promocja zabytków sakralnych na terenie LGD”

Zadania w projekcie:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku grant pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafialnego w Żelechlinku"
 2. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu grant pt. „Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Jeruzalu"

„Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez budowę witaczy i organizację wydarzeń promocyjnych”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy grant pt. „Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez montaż witaczy oraz zakup namiotu wystawienniczego"
 2. Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt. „Rajd rowerowy w Krainie Rawki - integracja mieszkańców z terenu działania LGD Krainy Rawki oraz promocja regionu ziemi rawskiej"
 3. Gmina Regnów grant pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy"
 4. Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek grant pt. „Organizacja imprez sportowo - promocyjnych"

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych na obszarze LGD „Kraina Rawki”"

Zadania w projekcie:

 1. Fundacja Edukacji Muzycznej „Pro Musica” grant pt. „Budowa placu zabaw przy GDK w Cielądzu"
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Oryszewie grant pt. „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na placu OSP Nowy Oryszew”
 3. Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek grant pt. „Budowa placu zabaw przy świetlicy w Radwance”
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Paplinie”
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Woli Pękoszewskiej”
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie”

„Stworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów w gminie Biała Rawska”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Stworzenie Małego Muzeum Drewna”
 2. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej grant pt. „Muzeum Ziemi Bialskiej”

„Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez działania o charakterze kulturalno-artystycznym”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wielu w Białej Rawskiej grant pt.„Plener malarski w Krainie Rawki – kultywowanie i promocja regionu ziemi rawskiej”
 2. Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Zwiększenie kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" i promocja regionu poprzez działanie teatrzyków kukiełkowych”
 3. Stowarzyszenie „Razem dla Regnowa” grant pt. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup mobilnej sceny plenerowej.”

2019 ROK

„Renowacja i promocja zabytków w gminach Kowiesy i Żelechlinek”

Zadania w projekcie:

 1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina biskupa w Chojnacie grant pt. "Konserwacja prospektu organowego w kościele parafialnym w Chojnacie, gmina Kowiesy"
 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku grant pt. "Montaż drzwi wydzielających kruchtę kościoła"

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia grant pt. "Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej (wiejskiej) wraz z zadaszeniem podjazdu dla niepełnosprawnych i rozbiórka schodów zewnętrznych w miejscowości Paprotnia."
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie grant pt. "Przebudowa stropu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowym Kurzeszynie."
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi grant pt. "Świetlica OSP Stara Wieś miejscem integracji mieszkańców."
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie grant pt. "Wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Grabina z eternitowego na blachotrapez."
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie grant pt. "Rozwój OSP w Michałowie drogą do zwiększenia integracji i możliwości mieszkańców gminy Puszcza Mariańska"
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowach grant pt. "Przebudowa konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowach"

„Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców obszaru LGD”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej Woli grant pt. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa Wola oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych."
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach grant pt. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadkowice oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych."
 3. Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA grant pt. "Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów."
 4. Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” grant pt. "Doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” celem utworzenia ośrodka upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej."

„Promocja obszaru LGD Kraina Rawki poprzez działania organizacji pozarządowych z terenu gmin Wiskitki, Biała Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Cielądz”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu grant pt. "Promocja Gminy Wiskitki poprzez montaż witacza w pobliżu węzła komunikacyjnego A2."
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej grant pt. "Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji poprzez zakup strojów dla Orkiestry Dętej przy OSP w Białej Rawskiej oraz organizacja wyjazdu promocyjnego."
 3. Fundacja KONTRA/BANDA grant pt. "Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkańców LGD "Kraina Rawki"
 4. Stowarzyszenie Albi Artheamus grant pt. "Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki"
 5. Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” gran pt. "Zakup specjalistycznych strojów dla członków stowarzyszenia Cymbarka z siedzibą w Cielądzu."

 

2018 ROK

„Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani grant pt. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Lubani"
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew grant pt. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Trębaczewie".
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic grant pt. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i altany w Turowej Woli, Gmina Kowiesy.”
 4. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Żelechlinek" grant pt. "Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Żelechlinie."
 5. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Żelechlinek" grant pt. "Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Radwance"
 6. Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Żelechlinek grant pt. "Budowa placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie."