Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący lokalną grupą działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym Grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

  • Operacja ma ściśle określony zakres tematyczny i wskaźniki.
  • Maksymalny termin realizacji operacji to 2 lata (od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy na operację do dnia złożenia wniosku o płatność przez LGD do ZWŁ).
  • Maksymalna wartość operacji wynosi 300 000,00 zł.
  • W ramach operacji muszą zostać wykonane minimum dwa zadania.

Zadanie – wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowany przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

  • Zadanie może się składać z jednego lub kilku działań, których wykonanie prowadzi do osiągania wskaźników i celu tego zadania, a przez to również wskaźników i celu operacji.
  • Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 tyś zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
  • Zadanie może być finansowane wyłącznie z kwoty grantu (dofinansowania) i środków własnych Grantobiorcy.
  • Okres realizacji zadań każdorazowo podawany jest w ogłoszeniu o naborze.

„Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.”

„Renowacja i promocja zabytków w gminach Kowiesy i Żelechlinek”

 

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach Biał‚a Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice”

„Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców obszaru LGD”

„Promocja obszaru LGD Kraina Rawki poprzez dział‚ania organizacji pozarządowych z terenu gmin Wiskitki, Biał‚a Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Cielądz”