Dnia 27 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej (sala konferencyjna, plac Wolności 1) odbyło się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Na początku Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. Następnie omówiono propozycje zmian w statucie, które związane są z dostosowaniem tego dokumentu do nowej perspektywy środków unijnych i wprowadzono zmiany w Regulaminie Zarządu i Rady LGD „Kraina Rawki”.

Dalej zostało przedstawione streszczenie najważniejszych wyników badania ewaluacyjnego, podsumowanie, wnioski i rekomendacje ujęte w raporcie. Członkowie LGD „Kraina Rawki” jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. W prezentacji podsumowano działania LGD „Kraina Rawki” w 2022 roku i przedstawiono plany na 2023 rok.

W kolejnej części Zebrania odbyły się wybory uzupełniające do organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”: Zarządu i Rady, oraz zostały podjęte uchwał w sprawie członków tych Organów.

Nowymi członkami Zarządu LGD „Kraina Rawki” zostali Pan Arkadiusz Rataj z Miasta Rawa Mazowiecka i Pani Alicja Więckowska z Gminy Wiskitki.

Nowym członkiem Rady LGD został Pan Tomasz Barański – przedsiębiorca z Gminy Wiskitki.