Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

Wyjazd na Podlasie - teren działania LGD „Tygiel Doliny Bugu” odbędzie się w terminie 20-23 maja 2024 roku. Udział w wyjeździe jest bezpłatny.

Podstawą udziału w wyjeździe studyjnym będzie dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie 7-14 maja 2024 roku do godziny 15:00 do siedziby LGD „Kraina Rawki”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Udział w wyjeździe studyjnym mogą wziąć osoby pełnoletnie mieszkające lub działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, tj. przedstawiciele LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy (w tym rolnicy) oraz przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się promocja obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo- historycznego czy walorów turystycznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.