Informujemy, iż dnia 9 września 2022 roku (piątek) o godz.12.00 w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu (Cielądz 59A, 96-214 Cielądz) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Następnie o godz. 14.00 rozpocznie się uroczyste 15-lecie LGD "Kraina Rawki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 13. Przerwa w obradach (Posiedzenie Zarządu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.