W dniu 16.06.2020 r. w Regnowie odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie otworzył Prezes Pan Mariusz Cheba. Podczas Zebrania podjęto dwie uchwały: w sprawie określenia kwoty zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" oraz w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" za 2019 r.