W dniach 08-09 maja 2019 r. zorganizowaliśmy dwa szkolenia dotyczące PROW 2014-2020. Pierwsze z nich skierowane było do przedsiębiorców chcących pozyskać środki na rozwijanie działalności gospodarczej oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności. Szkolenie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Tematem szkolenia było omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas szkolenia omówiono także wzory wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie przerwy Pani Bożena Kaczmarek - pracownik PUP w Rawie Mazowieckiej, przybliżyła uczestnikom możliwości uzyskania dofinansowania zarówno na podjęcie działalności, jak i skorzystania z pomocy finansowej na szkolenia czy staże. W szkoleniu wzięło udział 13 osób.

Drugie szkolenie zorganizowane było dla członków Rady LGD oraz Zarządu i odbyło się w miejscowości Wola Chojnata w Pałacu Chojnata. Dotyczyło ono zasad oceny wniosków o przyznanie pomocy przez Radę LGD w kontekście dotychczasowych doświadczeń i zmian w obowiązujących przepisach i wytycznych. Podczas szkolenia przeanalizowano obowiązujące procedury, omówiono przebieg procesu oceny z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących regulaminów, zasad i procedur oraz omówiono zasady rozpatrywania protestów. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby.

Oba szkolenia poprowadziła Pani Marzena Cieślak, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie wspierała procesy przygotowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich. Jest także ekspertem w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce.