Bocian biały to gatunek szczególnie znany i lubiany przez ludzi i niezależnie od wieku każdy potrafi go rozpoznać. Nieodzownie kojarzy się z nadejściem wiosny i polską wsią.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza konkurs dla dzieci pt. „Nasz kochany bocian biały”. Na zwycięzców czeka nagroda związana z bocianem!

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat bociana białego, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz talentu plastycznego u dzieci, zwrócenie uwagi uczestnikom konkursu na miejsce jakie bocian biały zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie oraz na potrzebę ochrony gatunku oraz  aktywizacja dzieci z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII ze szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek

Co należy zrobić?

Rozwiązać krzyżówkę zamieszczoną w publikacji „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” (krzyżówkę należy wydrukować i wypełnić) oraz wykonać pracę plastyczną (płaską) przedstawiającą bociana białego. Prace konkursową wraz z wypełnionym zgłoszeniem należy składać w siedzibie LGD „Kraina Rawki”, (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka) osobiście lub drogą pocztową – do dnia 13 maja 2022 r. O przyjęciu zgłoszenia i poddaniu ocenie decyduje data dostarczenia do siedziby LGD „Kraina Rawki”. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Forma wyboru zwycięzców:

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora konkursu komisja biorąc pod uwagę przede wszystkim: samodzielność wykonania, estetykę, kreatywność, oryginalność wykonanej pracy plastycznej. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne.

Nagrody

Zwycięzcy (miejsca I-III – w każdej kategorii wiekowej) otrzymają upominek związany z bocianem oraz dyplomy. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.krainarawki.eu oraz profilu LGD „Kraina Rawki” na portalu społecznościowym Facebook  w Światowy Dzień Bociana Białego - 31 maja 2022 roku do godz. 15:00.

Przed przesłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu „Nasz kochany bocian biały”.

Konkurs ogłoszony jest w związku z realizacją przez LGD „Kraina Rawki” projektu współpracy pt. „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.