Masz pomysł na rozwój swojej wsi?

A może chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą?

Na jakie działania powinny zostać przeznaczone środki z nowej perspektywy finansowej UE w ramach dotacji LGD

Wyraź swoją opinię i  miej wpływ na przyszłość swojej gminy!

Zapraszamy Was do udziału w pracach nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027! Chcemy usłyszeć Wasze opinie, propozycje projektów, pomysły i kierunki działań, które chcielibyście z nami realizować.

Aby dowiedzieć się jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby poszczególnych gmin, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy spotkania warsztatowe w każdej naszej Gminie oraz Mieście Rawa Mazowiecka.

Spotkania skierowane są do mieszkańców, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych – kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, przedstawicieli organizacji nieformalnych, przedsiębiorców, osoby bezrobotne przedstawicieli i pracowników JST, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, aktywną młodzież i członków klubu seniora.

Zależy nam na Państwa włączeniu się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ tak szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych.

Program spotkań warsztatowych:

  1. Przedstawienie charakterystyki i dotychczasowej działalności LGD „Kraina Rawki” oraz krótkie podsumowanie okresu 2014-2020
  2. Przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027.
  3. Analiza SWOT - Dyskusja na temat mocnych i słabych stron obszaru oraz analiza szans i zagrożeń rozwoju obszaru.
  4. Dyskusja na temat potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, z uwzględnieniem zagadnień: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko lokalne i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.
  5. Przedstawienie pomysłów na działania przez mieszkańców obszaru LGD.
Plakat na spotkania warsztatowe