Dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w Domu Ludowym w Bukowcu, gm. Żelechlinek odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na wstępie wójt gminy Żelechlinek -  Pan Bogdan Kaczmarek opowiedział nam o historii powstania Domu Ludowego w Bukowcu oraz o historii i symbolice herbu gminy Żelechlinek.

Podczas dalszej części Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2020 oraz zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie zostały podjęte następujące uchwały: uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,  uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2020 roku, uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Naboru Wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Po części oficjalnej Zebrania odbył się poczęstunek przygotowany przez mieszkańców gminy Żelechlinek.