Dnia 2 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Sala widowiskowa była ozdobiona pięknymi pracami Pani Albiny Pruszyńskiej.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Cheba – Prezes Stowarzyszenia, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Stowarzyszenia. Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Panią Dorotę Niezabitowską – Pawlikowską.

Na początku Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. Następnie Pani Teresa Słoma – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań, omówiła przychody i wydatki Stowarzyszenia oraz zrealizowane zadania w 2022 roku.

Zebrani członkowie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, Pan Mariusz Cheba - Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za zaufanie oraz członkom Zarządu za owocną współpracę.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Pani Marta Szymczak – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki”, omówiła najważniejsze planowane zmiany, poinformowała wszystkich, że zmiany są związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i krótko omówiła każdą z nich.

Została także omówiona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027, jej najważniejsze aspekty na kolejny okres programowania,  plan działania, cele i przedsięwzięcia, budżet LSR, oraz grupy w niekorzystnej sytuacji, które zostały zdiagnozowane w procesie konsultacji społecznych a także plan komunikacji. Następnie Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Podczas Zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz zostały podjęte uchwał w sprawie członków tego Organu.

Nowymi członkami Rady LGD zostali:

  • Pani Małgorzata Rosa - Sołtys wsi Łaszczyn z Gminy Cielądz,
  • Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowane przez Burmistrza Piotra Irlę,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej reprezentowana przez Panią Ewę Kaźmierską,
  • Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” reprezentowana przez Prezesa Wojciecha Kubickiego.