Dnia 25 czerwca 2018r. o godz. 13.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Na Walnym Zebraniu zostało udzielone absolutorium Zarządowi. W związku z rezygnacją Pana Piotra Libery z pełnienia funkcji członka Zarządu LGD podczas zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające. W głosowaniu tajnym na nowego członka Zarządu wybrano Panią Magdalenę Ostalską z gminy Cielądz.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Mariusz Cheba - prezes
  2. Aleksandra Pilewska - wiceprezes
  3. Teresa Słoma - wiceprezes
  4. Anna Jakubiak - skarbnik
  5. Agata Magiera
  6. Magdalena Ostalska
  7. Dariusz Rudnicki
  8. Krzysztof Sobczyk
  9. Artur Wojtysiak

Podczas posiedzenia uchwalono także zmiany w Statucie oraz regulaminie naboru wniosków
w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Zatwierdzono również Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku.