Logotypy

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 19.10.2020 r. do dnia 09.11.2020 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646),
 • nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

III. Zakres tematyczny:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (§2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Realizowany przez przedsięwzięcie: 3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego zostaną zrealizowane operacje mające na celu promocję obszaru w liczbie 1 sztuka.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 • Cel ogólny – LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.
 • Cel szczegółowy – Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.
 • Wskaźnik produktu – Liczba operacji mających na celu promocję obszaru. – 1 szt.

VI. Wysokość pomocy:

 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację w ramach naboru nie może przekroczyć 78 848,00 zł.
 • przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VIII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

X. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 78 848,00 zł

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, w poniedziałki od 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00–15.30, tel. 46 814 50 18 e-mail: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1 przejdź na stronę ARiMR
 2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ]
 3. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych - [POBIERZ]
 4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ]
 5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ]
 6. Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.4 przejdź na stronę ARiMR
 7. Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7 przejdź na stronę ARiMR
 8. Oświadczenie RODO - [POBIERZ]