Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” po uwagach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych. Uwagi do propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 01.05.2018 r. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.