Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy.Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub zmiany w zestawieniu rzeczowo – finansowym (np. zmiana kwot w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań, uszczegółowienia opisu parametrów i inne). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (podejmowanie działalności gospodarczej) i par. 14 umowy (rozwijanie działalności gospodarczej).

Przed zmianą umowy należy pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania opinii Rady LGD "Kraina Rawki" w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy z oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.

Aby zmienić zapis w umowie, należy w pierwszej kolejności złożyć do biura LGD pisemny wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (wzór dostępny poniżej). Następnie, uzyskaną opinię należy dołączyć do pisma o zmianę umowy i skierować dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie opisujące zakres zmian, a w szczególności wpływ na realizację celów, osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, a także na lokalne kryteria wyboru. Do wniosku, w zależności od rodzaju planowanej zmiany należy dołączyć wszystkie dokumenty, w których zostały dokonane zmiany (np. nowe zestawienie rzeczowo-finansowe, biznesplan). W przypadku zmian kwot zakupu lub rodzaju poszczególnych maszyn/urządzeń należy dostarczyć nowe oferty cenowe.

Ściągnij wniosek.