W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnieniadla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż beneficjenci podziałania 19.2"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do 30.04.2018r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start” tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem są zobowiązani podpisać oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z uprawnienia, zawierające dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust 1 ww. ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy. Nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznanie pomocy w ww. zakresie.

Obecnie ARiMR prowadzi prace nad zmianą formularza umowy dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej uwzględniające ww. uprawnienia dla nowych beneficjentów. Uaktualniana jest również instrukcja wniosku o płatność