Informujemy, iż w dnia 11 września 2020 roku (piątek) o godz.14.00 w siedzibie w Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
 12. Przerwa w obradach.
 13. Wybory organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”:
 • Zarządu
 • Rady
 • Komisji Rewizyjnej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Wyboru Zarządu,
 • Wyboru Rady
 • Wyboru Komisji Rewizyjnej

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.