Informujemy, iż w dnia 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz.13.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD "kraina Rawki" odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku.
 14. Wybory uzupełniające na Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członka Zarządu.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.