Dnia 9 września 2021 r. w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na wstępie Wójt Gminy Cielądz Pan Paweł Królak powitał Członków LGD.

Podczas Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, Zarząd przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2021, a następnie odczytano sprawozdanie i wniosek Komisji Rewizyjnej. Po czym zostały podjęte następujące uchwały: uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 roku.

Następnie zostały omówione propozycje zmian w statucie. Największa zmiana dotyczy rozszerzenia obszaru działania LGD „Kraina Rawki” o miasto Rawa Mazowiecka. Członkowie LGD „Kraina Rawki” jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz uchwałę w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

W trakcie przerwy w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Zarządu LGD, podczas którego podjęto uchwałę o przyjęciu Miasta Rawa Mazowiecka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Oznacza to, że obecnie będziemy działać na terenie całego powiatu rawskiego!

Podczas dalszej części Zebrania zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zmiany Regulaminu Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia i zmiany Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.

Uchwała nr 3/22 w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 roku.