Dnia 11 września 2020 r. o godz. 14:00 w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Podczas Zebrania omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2019, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. Następnie odbyły się wybory organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz zostały podjęte uchwał w sprawie wyboru tych Organów.

Sprawozdawczo-wyborcze walne-1