Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Kraina Rawki", które dotyczą:

  • określenia budżetu LSR w walucie EUR,
  • przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami ze względu na uwolnienie różnic kursowych,
  • zwiększenia kwoty na projekty współpracy do 10% wartości poddziałania 19. 2,
  • powiększenia grupy odbiorców przedsięwzięcia 3.1.1. poprzez wykreślenie zapisów ograniczających typ beneficjentów do osób z grup defaworyzowanych,
  • zmniejszenia w Planie Komunikacji wartości wskaźników związanych z organizacją spotkań, szkoleń i warsztatów, ze względu na ograniczoną możliwość realizacji tego typu działań w okresie pandemii,
  • zmniejszenia w Planie Komunikacji wartości wskaźnika dotyczącego liczby wejść na stronę z artykułami informującymi o wynikach konkursów, ponieważ cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem niż aktualności z ogłoszeniami naborów.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 31.03.2021 r. Zmiany zostały oznaczone komentarzami oraz czerwonym i zielonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.