Logotypy

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 09.07.2018 r. do dnia 23.07.2018 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

 • Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z Samorządem Województwa, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł.
 • Granty wybrane do dofinansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.12.2019 r.

III. Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.). Realizowane przez przedsięwzięcie: 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego zostaną zrealizowane przedsięwzięcia mające na celu renowację i promocję zabytków w liczbie 2 sztuk.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 • Cel ogólny – LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.
 • Cel szczegółowy – Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.
 • Wskaźnik produktu – Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków. – 2 szt.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570 z pózn. zm.),  oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 30% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wniosek wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 30% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 60 000,00 zł

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD  „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30, tel. 46 814 50 18 e-mail: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.

 • Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ]
 • Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ]
 • Oświadczenia do wniosku – [POBIERZ]
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru zadania grantowego - [POBIERZ]
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ]
 • Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców w Ramach Projektów Grantowych [POBIERZ]
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ]
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ]
 • Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ]
 • Wzór weksla - [POBIERZ]
 • Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ]