W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zwiększenia budżetu i wskaźników realizacji LSR w celów ogólnych „Kraina Rawki” mieszkańcami silna, Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów i LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.

Zgodnie z wytycznymi dot. zwiększenia budżetu LSR co najmniej 35% dodatkowych środków musi zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. LGD „Kraina Rawki” planuje przeznaczyć 38,17% tj. 600.000 zł dodatkowych środków na premie na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwiększyć jej wartość z 70.000 zł do 100.000 zł.

Pozostałe dodatkowe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia:

  • 1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych – 490.000 zł;
  • 1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje – 90.000 zł (Operacja własna LGD);
  • 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków – 392.000 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania. Wprowadzono również zmiany w Załączniku 5. Plan Komunikacji, rozdziale V. Cele i wskaźniki, rozdziale VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru oraz zlikwidowano omyłki pisarskie.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 28.06.2021 r. Zmiany zostały oznaczone komentarzami oraz czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.