Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej nr 1/2023/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.krainarawki.eu nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

I. Termin i miejsce zgłaszania zamiaru realizacji operacji

  • Termin: od 30.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
  • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Zakres tematyczny:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.). Realizowane przez przedsięwzięcie: 1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.

III. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

  • Cel ogólny – „Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
  • Cel szczegółowy – Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”.
  • Wskaźnik produktu – Liczba wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje – 1 szt.

IV. Cel:

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest zbyt mało organizowanych wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. Silny kapitał ludzki to zintegrowani mieszkańcy, którzy się znają, współpracują ze sobą oraz wspólnie rozwijają swoje pasje. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.

V. Termin realizacji projektu

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do końca czerwca 2024 roku.

VI. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych; do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

VII. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD  „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30, tel. 46 814 50 18 e-mail: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji własnych wraz
z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu