Walne Zebranie - nagłówek

Informujemy, iż dnia 2 czerwca 2023 roku (piątek) o godz.13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2022.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 13. Przerwa w obradach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 15. Omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.