Walne Zebranie - nagłówek

Informujemy, iż dnia 22 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz.13.00 w Domu Ludowym w Bukowcu (Gmina Żelechlinek) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.