Dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Podczas Zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz  zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia LGD  „Kraina Rawki” za rok 2018. Następnie Zarządowi zostało udzielone absolutorium.  Zatwierdzono również  Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” oraz uchwalono zmiany w regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.