Logotypy

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022/G

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU NR 5/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z uzupełnieniem wskaźnika do projektu grantowego pt. „Stworzenie nowych ofert spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Krainy Rawki”.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 12.07.2022 r. do dnia 02.08.2022 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

 • Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z Samorządem Województwa, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 44 999,00 zł i niższa niż 5 000,00 zł.
 • Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31 grudnia 2022 r.

III. Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.) oraz Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.). Realizowane przez przedsięwzięcie: 1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego zostaną stworzone oferty spędzania czasu wolnego i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+  w liczbie 1 sztuk.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 • Cel ogólny – „Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
 • Cel szczegółowy – Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”.
 • Wskaźnik produktu – Liczba stworzonych ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+. – 1 szt.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.),  oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 30% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wniosek wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 30% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej
z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 44 999,00 zł.

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD  „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 i od wtorku do piątku w godz. 8.00–15.30, tel. 46 814 50 18 e-mail: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu.

ZAŁACZNIKI:

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.

 • Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ]
 • Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ]
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ]
 • Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców w Ramach Projektów Grantowych [POBIERZ]
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2022/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ]
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2022/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ]
 • Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ]
 • Wzór weksla - [POBIERZ]
 • Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ]
 • Oświadczenia do wniosku – [POBIERZ]
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru zadania grantowego - [POBIERZ]
 • RODO klauzule 19.2 – [POBIERZ]