Logotypy

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 23.06.2021 r. do dnia 14.07.2021 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60%, jednak nie więcej niż 284 000,00 zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.). Realizowany przez przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na rozwój działalności gospodarczej.

IV. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 • Cel ogólny – Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.
 • Cel szczegółowy – Mieszkańcy „Krainy Rawki” napędzają gospodarkę regionu.
 • Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
  w wyniku udzielonego doradztwa 1 szt.

V. Wysokość pomocy:

 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację w ramach naboru nie może przekroczyć
  284 000,00 zł.
 • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 % łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 71 000 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 284 000 PLN.

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD  „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, w poniedziałki od 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00–15.30, tel. 46 814 50 18 e-mail: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁACZNIKI:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1 przejdź na stronę ARiMR
 2. Wzór biznesplanu - pkt. I.2 przejdź na stronę ARiMR
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ]
 4. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej [POBIERZ]
 5. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2021 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ]
 6. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2021 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ]
 7. Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.4,5 przejdź na stronę ARiMR
 8. Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.6 przejdź na stronę ARiMR
 9. Oświadczenie RODO – [POBIERZ]